Ädellövsskog

Ädellövsskog är en typ av skog som domineras av ädellövträd såsom ek, bok, ask, alm och lind. Dessa trädslag kännetecknas av sitt höga ekonomiska och ekologiska värde. I skogsavverkning är ädellövsskogar viktiga på grund av deras högkvalitativa trä, som är eftertraktat för användning i möbeltillverkning, golv, snickerier och andra fina träprodukter. Ädellövsskogar bidrar också signifikant till biologisk mångfald genom att erbjuda habitat för många växt- och djurarter. Förvaltningen av ädellövsskogar kräver ofta mer noggranna och selektiva avverkningsmetoder jämfört med barrskogar, för att bevara skogens ekologiska värden och säkerställa en hållbar tillgång på högkvalitativt lövträ. Denna skogstyp har även en viktig roll i landskapets estetik och rekreation.