Kortvirkesmetoden

Kortvirkesmetoden är en avverknings- och transportmetod inom skogsbruket där träden kapas i kortare längder direkt i skogen innan de transporteras vidare. Denna metod skiljer sig från långvirkesmetoden, där hela träd transporteras till sågverket för vidare bearbetning. Vid kortvirkesmetoden används oftast skogsmaskiner som skördare för att fälla, kvista och kapa träden till förutbestämda längder, vanligtvis mellan 3 och 6 meter. Dessa kortare trädstycken, kallade sortiment, är lättare att hantera och transportera. Metoden möjliggör en mer effektiv utnyttjande av skogsråvaran, eftersom olika träddelar kan sorteras och användas för specifika ändamål, såsom massaved, timmer eller bränsle. Kortvirkesmetoden bidrar också till att minska transportkostnader och miljöpåverkan genom att minska antalet transporter och genom att möjliggöra mer precisionsorienterad skogsavverkning.