Fröträdsavverkning

Fröträdsavverkning är en skogsförvaltningsmetod där majoriteten av träden i ett område avverkas, men ett antal utvalda träd, så kallade fröträd, lämnas kvar temporärt. Dessa fröträd är ofta av god kvalitet och väl lämpade för att sprida frön, med syftet att naturligt återbeskoga området. Genom att behålla dessa träd säkerställs att nya träd kan växa upp från de spridda fröna, vilket bidrar till att återskapa skogen. Efter en tid, när återbeskogningen har etablerat sig och de unga träden börjar växa, avverkas även de kvarlämnade fröträden. Denna metod kombinerar produktions- och miljömässiga fördelar, genom att den stödjer naturlig föryngring samtidigt som den tillåter en betydande del av skogen att avverkas. Fröträdsavverkning används ofta för att främja biologisk mångfald och upprätthålla skogsekosystemets naturliga processer.