Blädning

Blädning är en skogsskötselmetod som innebär att man selektivt avverkar träd, främst i lövskogar, för att skapa en varierad och oregelbunden skogsstruktur. Målet med blädning är att gradvis förnya skogen utan att helt ta bort trädbeståndet, vilket skiljer sig från traditionell kalavverkning där stora områden av skogen rensas helt. Genom att selektivt avlägsna vissa träd, ofta äldre eller sjuka, skapas utrymme för yngre och mer vitala träd att växa. Denna metod bidrar till att upprätthålla och förbättra skogens biologiska mångfald, skapa olika livsmiljöer för flora och fauna samt bevara skogsekosystemets hälsa. Blädning kräver omfattande kunskap och planering för att balansera de ekonomiska behoven med miljöaspekterna och bevara skogens långsiktiga värden.